هوم برگر 90 درصد
(Home Burger)

ارزش غذایی

  • انرژی : 266/25
  • قند : 0
  • چربی : 18/75
  • نمک : 0/875
  • اسید چرب ترانس : 0/1875

ترکیبات: 90،% گوشت قرمز، پیاز، آرد سوخاری،نمک خوراکی،فلفل سیاه.

  • وزن : 400 گرم
  • دمای نگهداری : 18-
  • تعداد در هر بسته : 4 عدد
  • بهترین روش طبخ : سرخ کردن -گریل
  • تاریخ انقضا : 6 ماه

برگــر هــای گوشــت نیــک شــف یکـــــی از خوشــــــمزه ترین انتخـــــــــاب ها بـــــــرای دورهمی هــای خانوادگــی و ســینی غــذای شــما خواهــد بــود .ایــن برگر ویــژه از ترکیــب بهتریــن گوشــت سردســت گوســـــــاله و ادویه هــــــای مخصـــــوص بــا فرمولــی جادویــی تهیــه می شــود و بــه همیــن دلیــل عــاوه بــر طعــم منحصربـه فــرد، کیفیـــت بالایی هم دارد.