تصنیف المنتجات

تصنیف المنتجات

mahi

السمک

khamir

العجین و الخبز

panir

الجبن

potato

البطاطا

meygu

جمبری

burger

برجر

المنتجات الجدیدة

shape

طریقة الطهی

با عنـایت بـه تـوجه ویـژه و هـمیشگی مـوسـسیـن در راستـای ایجاد حال خوب و لذت در مصرف کنندگان و اینکه همواره تلاش عوامل فرآورده های پروتئینی کوروش در راستای رضایت مشتریان بوده است.

نظرا الی الانتباه الخاص و و المستمر من الموسسین من اجل خلقنظرا الی الانتباه الخاص و و المستمر من الموسسین من اجل خلق مزاج جید و اللذة فی المستهلکین و یکون سعی موظفی شرکة کوروش للانتاجات البروتینیة من اجل رضا العمیل مزاج جید و اللذة فی المستهلکین و یکون سعی موظفی شرکة کوروش للانتاجات البروتینیة من اجل رضا العمیل .

shape

التغذیة و الصحة

و من أین نشتری ؟

التعایش مع طریقة نیک شیف

و اکل الطعام الصحی و الجید إنه واحد من أكثر اللحظات متعة في حياتنا.و یکون هدف  نیک شیف تحقیق هذه اللذة و اقترانه مع حب الطهی بشکل سهل .

shape

الانستاغرام لدینا