سیب زمینی توپی

فرنچ فرایز توپی
(Potato balls)

1

فرنچ فرایز خلالی
(Sliced fries)