2

کباب لقمه 70 درصد
(FingerKebab)

4

همبرگر دودی 90 درصد
(SmokyBurger)

3

هوم برگر 90 درصد
(HomeBurger)

1

همبرگر 60 درصد
(Hamburger)